Liên hệ với chúng tôi: (028) 3726 8954 - (028) 3727 1649 - 0989 696 442 - 0905 722 234 thptbachviet@gmail.com

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT BÁCH VIỆT

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT BÁCH VIỆT

                                         THẠC SỸ GIÁO DỤC ĐẶNG HỒNG HẠNH -  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                       NHÀ GIÁO NGUYỄN MINH HỒNG - HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG